W zakresie prawa nieruchomości Kancelaria prowadzi obługę prawną w następujących obszarach:
 • Gospodarka nieruchomościami - reprezentowanie stron postępowania w sprawach dotyczących m.in.
  • scaleń oraz podziałów nieruchomości,
  • wykonywania i realizacji prawa pierwokupu nieruchomości,
  • wywłaszania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (opłaty adiacenckie),
  • aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • Nabywanie, zbywanie, obrót nieruchomościami oraz problematyka cywilistyczna
  • analiza stanu prawnego nieruchomości (tzw. procedura due diligence nieruchomości),
  • reprezentowanie i zabezpieczenie stron obrotu nieruchomościami,
  • umowy deweloperskie (analiza, zabezpieczenia),
  • realizacja uprawnień wynikających z rękojmii za wady fizyczne i za wady prawne nieruchomości,
  • służebności m.in. drogi koniecznej (ustanawianie), przesyłu (odszkodowania),
  • zasiedzenia (prawa własności, służebności),
  • realizacja uprawnień oraz bieżące doradztwo w sprawach związanych z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
  • współwłasność (znoszenie, spory),
  • ochrona prawa własności nieruchomości, eksmisje, opłaty za bezumowne korzystanie, nakłady,
  • realizacja oraz ochrona praw i roszczeń wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece,
  • dziedziczenie praw do nieruchomości,
  • spory sąsiedzkie
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - reprezentowanie stron postępowania w sprawach dotyczących m.in.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • odszkodowań oraz opłat planistycznych związanych z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
  • lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • warunków zabudowy
 • Projektowanie, budowa, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych - reprezentowanie stron postępowania w poszczególnych stadiach procesu budowlanego m.in.
  • zabezpieczanie interesów stron w trakcie tworzenia i opracowywania dokumentacji techniczno - budowlanej,
  • reprezentowanie stron w trakcie uzyskiwania decyzji w przedmiocie pozwoleń na budowę (rozbiórkę),
  • zabezpieczanie interesów stron prowadzących roboty budowlane (inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy),
  • reprezentowanie stron w trakcie uzyskiwania decyzji w przedmiocie oddawania do użytkowania obiektów budowlanych,
  • zabezpieczenie interesów osób mających za zadanie utrzymywanie obiektów budowlanych (inwestorzy, właściciele, zarządcy nieruchomości)
 • Ochrona środowiska - reprezentowanie stron postępowania w sprawach dotyczących odszkodowań związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości poprzez m.in.
  • poddanie ochronie obszarów na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne,
  • wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją,
  • ustalenie obszaru ograniczonego użytkowania,
  • ustalenie strefy przemysłowej,
  • wydanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji takich jak gazy, pyły, ścieki lub wytwarzanie odpadów